Belastingplan 2013

1 oktober 2012 Samenvatting Belastingplan 2013 De miljoenennota is reeds uitgebracht en overal is hier wel iets over te lezen. Omdat de materie zeer uitgebreid en daardoor misschien wat onoverzichtelijk is, hebben wij voor u een samenvatting gemaakt met de belangrijkste punten uit het Belastingplan 2013. Indien u over een bepaald onderwerp meer informatie wenst dan kunt u altijd even contact opnemen met ons. INKOMSTENBELASTING: • Per 1 januari 2013 wordt de aftrek van eigenwoningrente (voor nieuwe leningen) beperkt! Alleen indien de lening gedurende de looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair zal worden afgelost is de rente nog aftrekbaar. De rente van een aflossingsvrije hypotheek is dus per 1 januari 2013 niet meer aftrekbaar. Voor lopende hypotheken is dit overigens nog wel aftrekbaar, het gaat hier dus alleen om nieuwe hypotheken die na 1 januari 2013 worden afgesloten. Let hierbij ook op dat een kapitaalverzekering die gekoppeld wordt aan de eigen woning om bijvoorbeeld over 30 jaar te gebruiken ter aflossing van de hypotheek dan ook niet meer vrijgesteld is en belast zal worden in Box 3. • De aftrek van scholingsuitgaven wordt beperkt tot de noodzakelijke kosten van de opleiding. Hieronder valt les- en cursusgeld, examengeld en de door onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermmiddelen. (De begrippen worden in de wet nader omschreven). • De aftrek van bijzondere ziektekosten wordt aangepast aan de recent doorgevoerde maatregelen in de zorg. Uitgaven die niet langer onder de verzekerde zorg vallen, worden uitgesloten van aftrek als specifieke zorgkosten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. bepaalde vruchtbaarheidsbehandelingen, hulpmiddelen voor de mobiliteit (zoals de rollator of krukken). Ook komt er een aftrekbeperking voor de eigen bijdragen voor verblijf in een instelling voor medische zorg en voor hoortoestellen. • In het Lenteakkoord is voorgesteld om alle reiskostenvergoedingen voor woon-werk verkeer vanaf 1 januari 2013 te gaan belasten! De woon-werk kilometers die een ondernemer nu nog als zakelijk kan aanmerken worden per 1 januari 2013 als privékilometers aangemerkt! Voor ondernemers die nu nog geen bijtelling privégebruik hebben omdat ze minder dan 500 kilometer per jaar privé rijden kan dit dus nadelige consequenties hebben. Dit voorstel is op 1 oktober 2012 ingetrokken! Officiële berichtgeving hierover moet nog volgen. LOONBELASTING: • De werkkostenregeling gaat per 1 januari 2013 met 0,1% omhoog. Deze verhoging komt naast de verhoging van eveneens 0,1% op grond van de Wet uniformering loonbegrip. De vrije ruimte in 2013 komt hiermee op 1,6%. • De spelregels voor de afdrachtvermindering onderwijs worden aangescherpt. Doormiddel van een “programmaverklaring” (die de werkgever moet bewaren) moeten de onderwijsinstelling, werkgever en leerling-werknemer schriftelijk verklaren dat het de bedoeling is dat de leerling-werknemer een volledige opleiding gaat volgen en dat hij die wil afronden met een erkend diploma. Indien de werkgever de verplichtingen, vaststelling en tussentijdse aanpassingen niet nakomt kan de inspecteur een verzuimboete opleggen van € 2.640,- tot maximaal € 4.920,- opleggen. Er wordt wel een aanvullende afdrachtvermindering ingevoerd voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en werkend-leren op HBO niveau om werkgevers te stimuleren dat duale werknemers een diploma halen. OVERDRACHTSBELASTING: • Als een onroerende zaak wordt overgedragen binnen een periode van zes maanden na de vorige overdracht, is er slechts overdrachtsbelasting verschuldigd over de meerwaarde bij de tweede overdracht. Deze termijn wordt per 1 januari 2013 verlengd naar 36 maanden en door Ministerie van Financiën is goedgekeurd dat dit verlengde termijn al met ingang van 1 september 2012 kan worden toegepast. • De overdrachtsbelasting voor woningen is per 1 juli 2012 definitief verminderd tot 2%. DIVERSEN • Het beleid voor het verlenen van uitstel van betaling wordt versoepeld voor ondernemers die te goeder naam bekend staan bij de Belastingdienst. Er kan schriftelijk en telefonisch voor maximaal 4 maanden uitstel van betaling aangevraagd worden, mits: Het nog te betalen bedrag niet meer is dan € 12.000, – Er geen aanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend Er geen sprake is van aangifteverzuim Geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn geleden. • De Belastingdienst krijgt per 1 januari 2013 de mogelijkheid om bij te laat ingediende aangiften eerst een verzuimboete op te leggen, en daarna de aanslag. Normaal moet de boete en aanslag tegelijkertijd worden opgelegd. Hiermee kan de Belastingdienst aankondigen dat de boete gematigd kan worden indien de aangifte alsnog binnen een gestelde termijn wordt ingediend.

Contact opnemen

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.