Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

De tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 voor de schenking voor de eigen woning heeft als voorwaarde dat als de schenking wordt gedaan voor de betaling van (een deel van) de koopsom of aflossing van (een deel van) de eigenwoningschuld, de betaling respectievelijk de aflossing plaatsvindt in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Indien en voor zover het geschonken bedrag pas na 2014 wordt besteed, is de tijdelijk verruimde vrijstelling daarop niet van toepassing. In antwoorden op Kamervragen over de toepassing van deze vrijstelling schenkbelasting bij woningen in aanbouw en in de nota naar aanleiding van het verslag van het Belastingplan 2015 is toegezegd op deze hoofdregel één versoepeling aan te brengen voor situaties waarin in 2014 al een begin is gemaakt met de besteding van een geschonken bedrag voor een woning in aanbouw. De exacte voorwaarden waaraan deze goedkeuring gebonden is, zijn bekend gemaakt in een Besluit van 5 november 2014. Voorwaarde 1 is dat de woning in aanbouw voor de begiftigde op 31 december 2014 een eigen woning in aanbouw is als bedoeld in artikel 3.111, derde lid, van de Wet IB 2001. Voorwaarde 2 is dat de eigendom van de bouwgrond, of in een voorkomend geval het recht van erfpacht, het recht van opstal of het appartementsrecht, uiterlijk 31 december 2014 bij notariële akte is geleverd aan de begiftigde. In 2014 moet ten minste 10% van het geschonken bedrag zijn besteed aan de verwerving van het onder voorwaarde 2 bedoelde (eigendoms)recht of vervallen termijnen met betrekking tot de woning in aanbouw (voorwaarde 3). Het op 31 december 2014 nog niet bestede bedrag van de schenking moet voorts in 2015 worden besteed aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) die (alle) in 2015 vervallen (voorwaarde 4). Bron: Fiscanet

Contact opnemen

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.